Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

BAS projekterne

Både for den enkelte patient og i et samfundsøkonomisk perspektiv er der gode grunde til at forebygge og behandle arbejdsrelaterede stresstilstande.

Nu har en gruppe forskere ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning færdiggjort et større projekt om behandling af stress. Projektet undersøgte, om en intervention der kombinerer behandling med kognitiv terapi og rådgivning af arbejdspladsen er effektiv til at mindske stress-symptomer, og om den stressramte med denne behandling hurtigere kunne blive klar til at vende tilbage til sin arbejdsplads.

Undersøgelsens hovedresultat: Et velafprøvet stresshåndteringsprogram fremmer en hurtigere bedring af det psykiske velbefindende hos patienter med arbejdsrelateret stress. Til trods for den hurtigere bedring af det psykiske velbefindende kunne der dog ikke påvises en hurtigere raskmelding.

Formål

Projektets formål var at evaluere effekten af behandlingen rettet mod sygemeldte patienter og deres arbejdspladser. Der var tale om patienter henvist til Arbejdsmedicinsk klinik i Herning med en arbejdsbetinget belastnings- eller tilpasningsreaktion. Forskerne ønskede at evaluere effekten af den tilbudte behandling i forhold til helbredstilstand og sygefraværslængde. Interventionen indeholdt et individuelt samtaleforløb med en psykolog og tiltag rettet mod stressende forhold på patientens arbejdsplads.

Deltagere

Deltagerne i projektet blev rekrutteret blandt patienter med fast tilknytning til arbejdsmarkedet, der var sygemeldte på grund af stress, og som blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning af egen læge eller fagforening.

Patienterne skulle falde ind under diagnosen arbejdsrelateret tilpasnings- eller belastningsreaktion, og måtte ikke lide af andre sygdomme (fysisk eller psykisk), være gravide eller have ønske om ikke at vende tilbage til deres nuværende arbejde. De praktiserende læger blev anmodet om at sikre, at patienter blev henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, hurtigst muligt efter sygemelding. Her fik de en standardiseret klinisk udredning ved undersøgelsens start (baseline) og blev bedt om at udfylde et spørgeskema. Efter udredningen blev der trukket lod, hvorvidt patienten skulle indgå i kontrolgruppen eller interventionsgruppen. I alt indgik 137 patienter i undersøgelsen (57 i interventionsgruppen og 80 i kontrolgruppen).

Metode

Patienterne i interventionsgruppen fik tilbudt et kognitivt-adfærdsterapeutisk stresshåndteringsprogram suppleret med intervention på patientens arbejdsplads. Inden to uger efter lodtrækningen skulle patienterne påbegynde behandlingsforløbet. Programmet løb over 16 uger med 6 sessioner af 60 minutters varighed. Den organisatoriske intervention bestod af tilbud om 1-2 samtaler på patientens arbejdsplads. Her deltog f.eks. nærmeste ledere og sikkerhedsrepræsentanten, patienten og behandlende psykolog fra Arbejdsmedicinsk Klinik. Formålet var at igangsætte en proces i organisationen for at reducere belastende forhold og støtte en gradvis genoptagelse af arbejdet. Såfremt patienten ikke ønskede, at Arbejdsmedicinsk Klinik blev direkte involveret på arbejdspladsen, blev han/hun i stedet rådgivet om hvilke forhold, de selv skulle drøfte med nærmeste leder.

Resultater

Hovedresultatet i nærværende undersøgelse er, at denne intervention fremmer en hurtigere bedring af det psykiske velbefindende hos patienter med arbejdsrelateret stress. På lidt længere sigt opnår kontrolgruppen den samme bedring, men den afprøvede intervention medfører en signifikant hurtigere bedring hos patienterne, hvad angår oplevet stress og mentalt helbred. Der er også en tendens til hurtigere bedring af søvnkvalitet og distraherbarhed i interventionsgruppen.

Mens der fandtes en klar interventionseffekt i løbet af de første 4 måneder vedrørende et bedret psykisk velbefindende, kunne der ikke påvises en hurtigere tilbagevenden til arbejdet som følge af interventionen.  Det skyldes sandsynligvis, at tilbagevenden til arbejdet er et komplekst fænomen, der afspejler den samlede effekt af flere faktorer, som ikke blev målt, og ikke kun helbredstilstanden.

Projektet blev støttet af: Arbejdsmiljøforskningsfonden (projekt nr. 34-2007-03)

Kontakt: Projektleder David Glasscock, Tlf. 7843 3531 eller Mail: davgla@rm.dk

Læs mere i afslutningsrapporten

Der er også udgivet en artikel og flere er under udarbejdelse:

Changes in self-reported sleep and cognitive failures : A randomized controlled trial of a stress management intervention. / Dalgaard, Vita Ligaya Ponce; Eskildsen, Anita; Carstensen, Ole; Willert, Morten Vejs; Andersen, Johan Hviid; Glasscock, David J.

I: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Vol. 40, Nr. 6, 2014, s. 569-81.

Hent informationspjecen om projektet.

This page load time was 0.048 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk